Algemene Voorwaarden Training op Lokatie en Online Training

Laatste update: 20 juli 2019

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Stemacteren doe je zó.
 •  Het aanbod: diensten die worden aangeboden door Stemacteren doe je zó, met inbegrip van maar niet beperkt tot trainingen, lezingen, adviesgesprekken, lesprogramma’s en de organisatie van events.
 • Externe partner: een trainer of spreker die door Stemacteren doe je zó wordt ingehuurd om (een deel van) de overeengekomen diensten te verzorgen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bookora Media B.V.
Handelsnamen: Audiobook Factory / Stemacteren doe je zó
Boteyken 348
3454 PD Utrecht
info@audiobookfactory.nl
KVK: 74135961
BTW: 859784630B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stemacteren doe je zó en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Stemacteren doe je zó en de opdrachtgever.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Stemacteren doe je zó en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stemacteren doe je zó en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen Stemacteren doe je zó en opdrachtgever komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Stemacteren doe je zó;
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier;
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Stemacteren doe je zó aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding;
 • De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt;
 • Bij aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Training

Stemacteren doe je zó en haar externe partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. Stemacteren doe je zó zal dat gebruiken om de trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

Stemacteren doe je zó behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.

Stemacteren doe je zó behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training op locatie geen doorgang te laten vinden. Stemacteren doe je zó zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Voor online trainingen geldt dat een training binnen een jaar moet worden afgerond.

Voor een training van een externe partner die via de website van Stemacteren doe je zó is aangekocht geldt dat een training binnen zes maanden moet worden afgerond.

Artikel 6 – Betaling

De deelnamekosten van training op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Stemacteren doe je zó verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

Voor online training zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.

Voor een training die via de website van Stemacteren doe je zó is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Stemacteren doe je zó zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.

De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stemacteren doe je zó te melden.

In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Stemacteren doe je zó behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Annulering

7.1 training op locatie

De opdrachtgever kan de training schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Stemacteren doe je zó. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 • meer dan 4 werken voor het begin van de training: geen annuleringskosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de trainingskosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige trainingskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Stemacteren doe je zó aanmelden.

Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Stemacteren doe je zó trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Stemacteren doe je zó de opleiding of training annuleert zal Stemacteren doe je zó het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Stemacteren doe je zó is uitgesloten.

7.2 online training

Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.

De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Stemacteren doe je zó worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Stemacteren doe je zó wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

7.3 training bij een externe partner

Voor een training die via de website van Stemacteren doe je zó is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner gelden de Algemene Voorwaarden voor annulering van de betreffende partner.

7.4 Overige diensten: lezing, lesprogramma, adviesgesprek

De opdrachtgever kan de overige dienst schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Stemacteren doe je zó. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 • meer dan 4 werken voor het begin van de dienst: geen annuleringskosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de dienst: 50% van de kosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de dienst: volledige kosten

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Met het geven van een training, lezing, lesprogramma, het organiseren van events of het voeren van een adviesgesprek aanvaardt Stemacteren doe je zó een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Stemacteren doe je zó geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Stemacteren doe je zó de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.

Stemacteren doe je zó noch de externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. Stemacteren doe je zó is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

Stemacteren doe je zó is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Stemacteren doe je zó verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training, georganiseerd event of adviesgesprek.

Bij een overeenkomst met betrekking tot een training die uitgevoerd wordt door een externe partner kan Stemacteren doe je zó niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door deze partner, noch is Stemacteren doe je zó verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training. Stemacteren doe je zó neemt haar verantwoordelijkheid voor het selecteren van betrouwbare externe partners echter zeer serieus en streeft naar het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit.

Stemacteren doe je zó streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
Stemacteren doe je zó kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Stemacteren doe je zó zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Stemacteren doe je zó en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Stemacteren doe je zó kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel Stemacteren doe je zó ofwel de Stemacteren doe je zó aangestelde externe partners en trainers toe.

Alle door Stemacteren doe je zó in het kader van de training of event aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie.

Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Stemacteren doe je zó verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Stemacteren doe je zó daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 11 – Online account

Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online training dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van Stemacteren doe je zó.

Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan Stemacteren doe je zó om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen. Daarnaast geeft de opdrachtgever toestemming aan Stemacteren doe je zó om hem via het door hem opgegeven telefoonnummer te benaderen voor een enquête of promotie

Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.